کد پستی : 81899
تعداد شماره های فعال : 123
 
 
مناطق اصفهان